Informacja dotycząca przetwarzania danych

Informacja dotycząca przetwarzania danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, +48 41 362 54 00, e-mail: witd@witd.kielce.pl

Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, +48 41 362 54 00.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa.

W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja, mogąca mieć wpływ na Państwa dane osobowe, będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, zwaną „dyrektywą policyjną”, informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, +48 41 362 54 00, e-mail: witd@witd.kielce.pl

Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, +48 41 362 54 00.

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 180  z późn. zm.), w celu  rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 180  z późn. zm.), w celu  rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W związku z przetwarzaniem danych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01.

Klauzula Informacyjna dotyczą realizacji praw osób, które dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, +48 41 362 54 00, e-mail: witd@witd.kielce.pl

Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, +48 41 362 54 00.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia Pani/Pana żądania na podstawie  6 ust. 1 lit. a)  RODO w  związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej WITD w Kielcach w zakładce RODO, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w siedzibie WITD w Kielcach.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.