Zadania

Informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez WITD w Kielcach

Inspekcja Transportu Drogowego, zwana dalej „Inspekcją”, powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

Do zadań Inspekcji należy kontrola:

 • dokumentów związanych w wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne rzeczy i osób oraz przestrzegania warunków w nich określonych,
 • dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne rzeczy i osób,
  dokumentów kierowcy i dopuszczających pojazd do ruchu,
 • wniesienia przez przewoźników wymaganych opłat za przejazdy po drogach,
 • ruchu drogowego w zakresie transportu, na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w tym stanu technicznego pojazdów,
 • przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
  przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, artykułów spożywczych i odpadów,
 • przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
 • ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania,
 • rodzaju paliwa używanego do zasilania silników pojazdów samochodowych,
 • ubezpieczenia eksploatowanych pojazdów w zakresie OC.

Kompetencje

Inspektor wykonując zadania, o których mowa wyżej korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie Karnym dla funkcjonariuszy i ma prawo do:

 • Wstępu do pojazdu i przedsiębiorstwa,
 • Kontroli dokumentów, w tym również biletów przewożonych osób,
 • Kontroli urządzeń pomiarowo-kontrolnych znajdujących się w pojeździe,
 • Kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego,
 • Żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli,
 • Wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność,
 • Nakładania i pobierania kar pieniężnych zgodnie z przepisami ustawy o transporcie i drogach publicznych,
 • Nakładania mandatów karnych w związku z ujawnionymi wykroczeniami.

2. Inspektor ma również prawo do:

 • Stosowania środków przymusu bezpośredniego,
 • Używania broni palnej,
 • Wydawania wiążących poleceń wszystkim uczestnikom ruchu,
 • Zakazania dalszej eksploatacji pojazdu skierowania pojazdu na parking do czasu wniesienia należnej kary i usunięcia przyczyn, które to spowodowały,
 • Legitymowania i przesłuchiwania kontrolowanych oraz świadków, a także korzystania z opinii biegłych,
 • Badania i zatrzymywania dokumentów,
 • Wykonywania dokumentacji filmowej i fotograficznej, przeprowadzania oględzin i zabezpieczania dowodów.
Kontrola ITD - zatrzymywanie