e-Urząd

Informacje dotyczące funkcjonowania e-Urzędu

“E- Urząd” jest centrum informacji o sprawach urzędowych, które mogą być załatwiane drogą elektroniczną.

“E-urząd” składa się z elektronicznej skrzynki podawczej, która odsyła petentowi formularz opatrzony urzędowym potwierdzeniem odbioru, natomiast druga kopia jest przekazywana do elektronicznego obiegu dokumentów naszym w urzędzie.

Po załatwieniu sprawy – nasz urząd przesyła odpowiedź, która przechodzi przez elektroniczną skrzynkę podawczą i trafia do e-urzędu

Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub profil zaufany mogą wnieść pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w Inspektoracie.

Usługa ta jest dostępna poprzez platformę ePUAP

Adres skrytki ESP Inspektoratu: /witd-kielce/SkrytkaESP