Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Informacje na temat przewozów niebezpiecznych ADR

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku w kompetencjach Inspekcji Transportu Drogowego nie leży przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych jak również prowadzenie ewidencji doradców. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy przeprowadza komisja egzaminacyjna działająca przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. Art. 42. 1. Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych. 2. Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
 3. ukończyła kurs doradcy;
 4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję doradców.

Art. 48. 1. Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję doradców, zawierającą następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. datę i miejsce wydania świadectwa doradcy;
 5. numer świadectwa doradcy;
 6. datę ważności i zakres świadectwa doradcy.

2. Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji, o której mowa w ust.

 1. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 – 6, są ogólnodostępne.
 2. W przypadku utraty uprawnień przez doradcę Dyrektor TDT usuwa dotyczące go dane
 3. z ewidencji, o której mowa w ust. 1.

Roczne sprawozdanie

Mając na uwadze treść art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uprzejmie informujemy, że zmieniło się miejsce i termin przekazywania przez uczestnika przewozu drogowego towarów niebezpiecznych rocznego sprawozdania z jego działalności. Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany: 1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej “rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, odpowiednio: a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych, c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych; 2) przechowywać drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

Raport powypadkowy

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – art. 17. 1. Jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek lub awaria w rozumieniu ADR, RID lub ADN uczestnik przewozu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, przekazuje raport, o którym mowa w art. 40 ust. 2:

 1. Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych koleją;
 2. właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego – w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
 3. właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej – w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych żeglugą śródlądową;
 4. Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne.

2. Informacja o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych jest przekazywana ministrowi właściwemu do spraw transportu przez organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu przez te organy raportu powypadkowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2.

Materiały do pobrania:

 1. Wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za 2023 r. (plik *.docx).
 2. Instrukcją podpisania i przekazania drogą elektroniczną formularza sprawozdania rocznego z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za 2023 r. (plik *.docx).