Deklaracja dostępności

Informacje na temat dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach (WITD w Kielcach).

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WITD w Kielcach; ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, tel.: +48 41 3625400 e-mail: witd@witd.kielce.pl, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia informacji o WITD w Kielcach i informacji związanych z działalnością podmiotu.

Niniejszy strona internetowa WITD w Kielcach została zaprojektowana zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na stronie internetowej WITD w Kielcach zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa WITD w Kielcach jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy strony starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.  Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest: Andrzej Martoś
e-mail: andrzej.martos@witd.kielce.pl; telefon: 606632609

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do WITD w Kielcach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy WITD w Kielcach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

  • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
  • Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
  • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
  • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, WITD w Kielcach niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy WITD w Kielce nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
ul. Zagnańska 232 25-563 Kielce
tel.: +48 41 362-54-00
fax: +48 41 362-48-47
e-mail: witd@witd.kielce.pl
Skrzynka ePUAP: /witd-kielce/SkrytkaESP

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/

 Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Budynek:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
ul. Zagnańska 232 25-563 Kielce

Do budynku prowadzą 1 wejście: od ul. Zagnańska 232

Do wejścia od ul. Zagnańska 232 wejście jest bez przeszkód w postaci schodów, jedynie krawężnik, uwzględniając podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych znajdujący się przy schodach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i oznaczone pomieszczenie na parterze budynku do przyjęcia interesantów.

Możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku.

Jest jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy ul. Zagnańskiej 232 w Kielcach wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku WITD w Kielcach.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu przez osobę lub przedstawiciela osoby, która będzie komunikowała się z WITD w Kielcach przy pomocy tłumacza.